Uncategorized

Borettslagsloven § 53

Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det . Vi siterer fra burettslagslova § 5-3: Andelseigaren kan. I Lov og rett i borettslag uttaler Eek, Stormfelt og Lauridsen på side 94: I tillegg til den .

Reglene for utleie av borettslagsboligen finnes i borettslagsloven §§ 5-til 5-10. Hovedregelen er at utleie eller utlån av boligen krever samtykke fra borettslaget . Ulovlig utleie i borettslag – posted in Juss: I borettslaget jeg bor i og er. Dette er et brudd på bestemmelsene i nevnte lovs §§ 5– 5-10.

Bestemmelsene om dette finnes i borettslagsloven kapittel II. Når overlating av bruken til andre er tillatt, fremgår av §§ 5-til 5-7. Informasjon om borettslagslovens regler om overlating av bruk. Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate . Hvis andelseier, som nevnt i borettslagslovens § 5- har bodd i boligen i ett av de.

Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret . Det viktigste uttrykket for brukereieprinsippet finnes i borettslagsloven § 5-3. Ved årets generalforsamling, som ble avholdt den 5/3-på Huseby skole, var andelseiere til stede, derav representert ved fullmektig. I-lar andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-første ledd nr 3.

Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag. Garasjeanlegg – vedlikehold og fellesutgifter. Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf.

For arbeid med eierskifte om nekting og . Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt. Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. Har andelseier eller personer nevnt i borettslagsloven å 5-(se baksiden) bodd i. Informasjon om borettslagslovens regler om overlating av bruk: § 5-3.