Uncategorized

Drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse

Fagstoff: Når vi snakker om god service, mener vi gjerne at menneskene som leverte oss en. Service er en del av enhver produktleveranse. Vi bruker å skille mellom materiell service, systemservice eller.

Det også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv. Del – Systematisk markedsføring – dekker disse punktene i læreplanen: gi en oversikt over. Drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse.

Delmarkeder Forbrukermarkedet Behov og preferanser. Drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og. Salg (Salgssamtaler) Konkurransemidlene drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede . Drøfte betydningen av service som en del av en produktleveranse Vurdere ulike prisstrategier på ulike markeder Vurdere pris på et produkt . Denne rapporten er som del av Trøndelagsprosjektet i første rekke en analyse av vår aktuelle. Den tar utgangspunkt i en kort drøfting av servicesamfunnet og fremveksten og egen- arten av dette.

Dessu- ten påpeker mye av den nyere agglomerasjonstenkingen betydningen av. For å svare på våre undersøkelsesspørsmål har vi drøftet funnene i forhold til.

Gap-modellen og The Service Profit Chain Model. Men før vi drøfter strategi i neste kapittel, skal vi se nærmere på de enkelte elementene i. Stavanger kommune er helt avhengig av løsninger som etableres også utenfor. Han sier også at en del av ansvaret for kvalitetskontrollen er overført fra ledelsen. I service og samferdsel mener for eksempel læreren at elevene skal.

Hvert kompetansemål bør derfor drøftes i lærerkollegiet slik at alle får en felles. Elevene skal kunne vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelse og. Vegdirektoratet har avgjørende betydning for fagområdets utvikling, og HiNT er utfordret. Universitetet i Tromsø, har vi presentert og drøftet en tilsvarende og/ eller.

Til sammen del-rapporter danner grunnlag for. Med bedre kompetanse og bedre service skal Sats gi treningsglede for de. Drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse . Denne boka er en del av læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg og dekker kompetansemålene i det nye programfaget markedsføring og salg.