Uncategorized

Risiko definisjon

I risikofaget brukes ulike definisjoner av risiko; her er to sentrale: et potensial eller. Beskrivelse eller måling av risiko utføres i en risikoanalyse. Risiko handler om potensielle avvik fra det forventede eller potensielle avvik fra våre mål. Matematisk sett er risiko definert som en funksjon av konsekvens og sannsynlighet.

I de aller fleste tilfeller er denne funksjonen gitt som produktet av . Ingen aktivitet kan foregå uten risiko, men risikoen kan styres. Vår oppgave er å bidra til at petroleumsvirksomheten gjennomføres på . Du kan også legge til en definisjon av Risiko selv. Med risiko mener en sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis . Definisjon av risiko i Online Dictionary.

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Verbale eller tallfestede uttrykk som setter grense for hvilken risiko som er akseptabel eller ønskelig. For det andre sies det at usikkerhet består av både risiko og muligheter, som igjen defineres som sannsynligheten for at det skal inntreffe en hendelse . Oppsummert kan risiko defineres som variasjonen eller svingningene (volatiliteten) i avkastning i forhold til forventet avkastning, .