Uncategorized

Skattemessig verdi aksjer

Spørsmålet er hva som i forhold til skatteloven § 10-skal regnes med som selskapets skattemessige verdier når et selskap har aksjer med . Hvor kan du finne ut om du har arvet ikke-børsnoterte aksjer? Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 1 av skattemessig verdi.

Dersom noen av aksjene har steget i verdi etter anskaffelsen mens andre aksjer har. Investeringer: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (typisk aksjer) som inngår i en. Andre investeringer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Beregning av skattemessig nedskrivning for tap på kundefordringer pr.

Det er derfor lønnsomt for selger å selge aksjer i eiendomsselskap. Når en kjøper aksjene i eiendomsselskapet, beholdes de skattemessige . Han har også skrevet i notene at alle aksjer er ført opp med ligningsverdi. Ved salg av aksjer overtar altså kjøper eksisterende skattemessige saldoverdi på næringseiendommen.

Siden skattemessig verdi er lavere enn regnskapsmessig verdi, vil differansen balanseføres som utsatt skatt, . Salg av hele eller deler av selskapets virksomhet anses skattemessig som salg av den enkelte. Ved aksjekjøp vil denne verdien inngå i kostprisen for aksjene.