Uncategorized

Uregelrette verb nynorsk

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Ei lita gruppe uregelrette svake verb blir bøygde annleis enn både a-verb, e-verb og . Gå til Verb – I nynorsk rettskriving kan ein bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller kløyvd. Dette er den største gruppa av svake verb og den einaste med -ar i . Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,.

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Uregelrette verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. Alle a/et-verb blir bøyd nøyaktig likt – her fins ingen uregelrette verb og ingen undergrupper.

A/et-klassa på bokmål svarar i prinsippet til a-klassa på nynorsk. Sterke verb er eit særmerke for germanske språk. Dei er kjenneteikna ved at dei markerer skifte i tid (og i somme språk tal) ved at rotvokalen vekslar etter eit . På nynorsk kan verbene ha både -e og -a i infinitiv.

Regelrette verb som har -et i preteritum . Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna – finn – fann – har . På den første siden finner du bøyningsmønstrene for de fire gruppene av regelrette svake verb og for modalverbene. En videoforelesning om hvordan man bøyer svake verb på nynorsk.

På nynorsk og tysk og har substantiva alltid tre kjønn, hankjønn, hokjønn og. Både på nynorsk og bokmål finst det ein god del verb – både svake og sterke . Verb blir oftast bøygde i dei fire hovudformene: Infinitiv, presens, preteritum og. Felles for svake verb er at dei har ending i preteritu-a, -te, -de, -dde . Substantiv, pronomen og verb som vi har lett for å bøya gale. Oppfrisking fyrst: Vanlege substantiv med regelrett bøying . I nynorsk kan du velje om du vil bruke infinitvsendinga -a eller -e.

Både å lesa og å lese er rett å skrive, og det er det same med å kaste og å . Svake verb: Vi lagar ofte presens ved å setje -ar eller -er til infinitiv av dei svake verba. Type verb: Infinitiv Presens Ending i presens a-verb å snakke snakkar -ar. Uregelrette svake verbI denne gruppa finn vi nokre svært vanlege verb:å eige Sterke verbVi har delt dei sterke verba inn i seks grupper for . To start page for Nasjonal digital læringsarena. En gøy måte å lære sterke verb i Engelsk.

Her finner du kortspill som vi har laget for å gjøre det mer gøy å lære sterke verb.